Táj és természetTörténelemÉpített környezetHagyományok, kultúraKözösség


Pályázatok

 

 

Nemzetiségi célú beruházás az Iskolában

 

A Miniszterelnökség és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vissza nem térítendő 2.000.000,- Ft támogatást ítélt oda pályázat útján a Méhkeréki Román Nemzetiségi Önkormányzatnak, „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. évi költségvetési támogatási cél megvalósítása érdekében."

A pályázat megvalósítása során az Önkormányzat a Méhkeréki Kétnyelvű Általános Iskola tetőszerkezetének cseréjét valósította meg.

A tetőszerkezet sérült héjazatát – a falon kívüli manzárd jellegű rész kivételével - cserélve lett, a meglévő cserépfedést teljes egészében visszabontották a cseréplécekkel együtt, majd kb. 320 m2 felületen új tetőfedés kialakításra került.

A költségek azon részét, melyre a támogatás nem nyújtott fedezetet, önkormányzati és tankerületi források bevonásával finanszírozták.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Román Nemzetiségi Gondozási Központ épületének infrastrukturális fejlesztése című TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00047 azonosítószámú pályázat keretein belül a Román Gondozási Központ épületének fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai:
- ajánlattételi felhívás
- útmutató és iratminták
- szerződéstervezet
- árazatlan költségvetés, 1 - 2. rész
- bontási jegyzőkönyv

 

A méhkeréki könyvtár épületének energetikai felújítása című, TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00006 azonosítószámú pályázat építési beruházására vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentumai:
- ajánlattételi felhívás
- útmutató és iratminták
- szerződéstervezet
- árazatlan költségvetés
- műszaki tervdokumentáció
- bontási jegyzőkönyv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

a TIOP 1.2.5-09/1-2009-0005 kódszámú "Oktatási eszközök pótlása a hátrányos helyzet enyhítése érdekében - informatikai eszközök beszerzése" című kistérségi pályázat megvalósításáról

 

 

 

 

 

 

„Méhkerék térségi szerepének erősítése az alapfokú közoktatási intézmények komplex fejlesztésével”

 

A projekt azonosítószáma: DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2011-0003

Méhkerék Község Önkormányzata, a Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül az „Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok fejlesztése” című pályázatán 120.311.092 Ft uniós támogatásban részesült, egy olyan komplex fejlesztési célzattal, amely a minőségi oktatást hivatott szolgálni, a pedagógiai reformfolyamatoknak és a 21. századi zászlóshajó programnak megfelelően. A magas hátrányos helyzetű gyermekekkel rendelkező intézmények fejlesztésével a régión belüli társadalmi kohézió erősödik, egyenlő esélyekkel rendelkező közoktatási szolgáltatások kerülnek kialakításra.

A fejlesztés során a Méhkeréki Kétnyelvű Általános Iskola funkcionális tere megmarad az emeletráépítéssel, informatikai terem, valamint nyelvi labor kerül kialakításra az új emeleten.

A nyelvi labor 12 fő, míg az informatikai labor 15 fő oktatására alkalmas szaktantermek lesznek.

Az emelet hasznos alapterülete megegyezik majd a földszint hasznos alapterületével.

Az általános iskola már akadálymentes épület, azonban az emeletráépítés miatt lift beépítése, és az emelet teljes körű akadálymentesítése kerül bevezetésre.

A Méhkeréki Román Nemzetiségi Óvoda infrastrukturális felújításának két nagyon fontos eleme a komplex akadálymentesítés megvalósítása, valamint egy sószoba kialakítása az egyik foglalkoztató teremből. A tornaszoba teljes felújítása, illetve a sportoláshoz kapcsolódó eszközökkel történő felszerelése az egészséges életmód kialakításához kapcsolódik.

Az akadálymentesítésnek megfelelően kerül kialakításra az új illemhelyiség.

 

Kedvezményezett neve:

Méhkerék Község Önkormányzata
5726 Méhkerék, Kossuth u. 80. sz.
Tel.: +36 66/277-760
E-mail: mehkerek@freemail.hu
www.mehkerek.hu

Támogató szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. sz.

Közreműködő Szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Békéscsabai Területi Iroda
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.        
Tel.: +36 66/520-250
Fax:+36 66/520-253
E-mail: vati@vati.hu
www.vati.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
www.nfu.hu

 

 

 

 

 

 

 

HU-RO Határmenti Együttműködési Program

 

 

 

 

A magyar-román határszakaszon az együttműködés fontos állomáshoz érkezett. Az Európai Területi Együttműködés (ETE) mint új célterület az INTERREG IIIA (HU) és Phare CBC (RO) programokat váltotta fel a 2007-2013 időszakban, ezáltal megerősítve az európai kohéziós politika szerves részének, azaz a területi együttműködés támogatásának a fontosságát.

A program honlapja: www.huro-cbc.eu

Program célja: a program olyan határmenti kezdeményezések támogatását tűzte célul, amelyek valódi együttműködésen alapulnak és a határ mindkét oldalán élő közösségek számára előnyökkel járnak, az operatív program célkitűzéseivel összhangban.

Programterület: támogatásra jogosult határmenti terület a négy-négy egymással szomszédos magyarországi, illetve romániai megyékből áll. Magyarországi megyék: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád; az érintett romániai megyék: Szatmár (Satu Mare), Bihar (Bihor), Arad és Temes (Timis).

Prioritások: a programcélok elérése érdekében két prioritási tengely került meghatározásra:

1. prioritási tengely: Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása

1.1 beavatkozási terület: A határon átnyúló közlekedési létesítmények fejlesztése

1.2 beavatkozási terület: A határon átnyúló kommunikáció fejlesztése

1.3 beavatkozási terület: Környezetvédelem

2. prioritási tengely: A társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határmenti térségben

2.1 Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása

2.2. Együttműködés ösztönzése a kutatásfejlesztés (K+F) és innováció területén

2.3 Együttműködés a munkaerőpiacon, oktatásban - készségek, ismeretek közös fejlesztése

2.4 Egészségügy és közös veszélyelhárítás

2.5 Közösségek közötti együttműködés

A pályázók köre: a program keretében kizárólag olyan non-profit, jogi személy szervezetek nyerhetnek támogatást, melyek a köz- vagy magánjog hatálya alá tartoznak, így önkormányzatok és intézményeik, civil szervezetek, kereskedelmi kamarák, kistérségi társulások, oktatási intézmények, stb.

Pénzügyi források és támogatási intenzitás: a programban több mint 224 millió euró uniós forrás (Európai Regionális Fejlesztési Alap - ERFA) áll rendelkezésre, ami kiegészül a kedvezményezett országok által biztosított hazai társfinanszírozással. Ennek köszönhetően igen kedvező - 95, illetve 98 százalékos - támogatási arány mellett valósíthatóak meg a projektek. Ezáltal a magyarországi partnerekre 5%, a romániai partnerekre pedig 2% önerő hárul.

A program intézményi rendszere és irányítása: a program irányításáért és végrehajtásáért az Irányító Hatóság felel (NFÜ - www.nfu.hu). A program végrehajtásának felügyelete és ellenőrzése a Közös Monitoring Bizottság (Joint Monitoring Committee) feladata, míg a pályázati felhívások elfogadásában vagy a projektek kiválasztásába a Közös Irányító Bizottság (Joint Steering Committe) a legfőbb döntéshozó.  A program mindennapi végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységeket a Közös Szakmai Titkárság (JTS Budapest, Békéscsaba) látja el.  A JTS feladatai közé tartozik - többek között - a pályázati folyamatok irányítása, a pályázatok befogadása, értékelése, az ezzel kapcsolatos információs és kommunikációs teendők ellátása valamint a végrehajtás nyomon követése. A titkárságot a romániai tevékenységekben az Info Pont segíti, mely a nagyváradi BRECO Irodában került felállításra.  Az első szintű ellenőrzési feladatokat végző egységek szintén a Váti Kht.-ban, illetve a BRECO Irodában vannak.

A pályáztatás folyamata: A rendelkezésre álló forrásokat egy-, illetve kétlépcsős pályáztatási eljárások keretén belül lehet megpályázni.

Egylépcsős pályázati eljárás: az egylépcsős eljárás pályázati felhívás közzétételével indul és egy meghatározott ideig áll nyitva. A pályázók benyújthatják a részletes pályázati formanyomtatványt (PF) a mellékletekkel és az alátámasztó dokumentumokkal. A teljes pályázatokat az előre meghatározott és a pályázati felhívásban közzétett értékelési kritériumok alapján értékelik, majd azok a KIB elé kerülnek, aki meghozza a finanszírozásról szóló döntést. Az elutasított pályázatok kizárólag új pályázati felhívás keretében nyújthatóak újra be.

Kétlépcsős pályázati eljárás: a kétlépcsős pályázati eljárás nagyobb volumenű beruházási projektek esetében alkalmazandó, amelyek esetében az adminisztratív és pénzügyi terhek jelentősebbek a projekt elkészítésekor. Az eljárás - elnevezésének megfelelően - két lépésből áll:

Első lépcső: projekt-koncepció beadása;

Második lépcső: teljes pályázat beadása.

Részletek a program honlapján illetve a pályázati felhívásokban találhatók.

Közös projektek: A korábbi határmenti együttműködési programokhoz képest újdonság, hogy jelen programban kizárólag közös projektek kaphatnak támogatást, ezzel magasabb fokra emelve a partnerség integrációját. A projektpartnerek között legalább egy magyarországi és egy romániai partnernek kell lennie a jogosult támogatási területről. A pályázatok sikerességéhez a következő négy feltételből legalább kettőnek teljesülnie kell: közös menedzsment, közös tervezés, közös finanszírozás, közös végrehajtás.

Vezető partner elv: minden pályázati kiírásra érvényes követelmény a vezető partner elv alkalmazása, amely szerint a vezető partner a projekt teljes megvalósításáért felel és a pénzügyi lebonyolításban is vezető szerephez jut. A projektpartnerek maguk közül vezető partnert választanak, aki kapcsolattartóként jár el a közös szakmai titkárság irányában, és aki felel a projekt végrehajtásáért.

Határon átnyúló hatás: a pályázatok szakmai bírálati rendszerében kiemelt jelentőségű kritériumként kerül számításba a projektek határon átnyúló hatása, vagyis olyan célokat és eszközöket kell a pályázatoknak megjeleníteniük, amelyek alapján eldönthető az, hogy az adott fejlesztés a határ mindkét oldalán - a programterületen - meghatározható, mérhető és fenntartható előnyökkel jár, illetve ténylegesen felmerülő igényeket elégít ki.

Projektek időtartama: maximum 24 hónap.

Igényelhető támogatás: minimum 10 000 - maximum 6 000 000 euró (az egyes tevékenységi területek vonatkozásában az aktuális pályázati felhívások határozzák meg)

Szerződéskötés és projekt-megvalósítás: a pályáztatási folyamat a sikeres pályázatot benyújtó Vezető Partnerrel történő támogatási szerződés aláírásával ér véget, amelynek szerves része a partnerenkénti kötelezettségek meghatározását is tartalmazó partnerségi megállapodás. Az állami társfinanszírozásra az ERFA szerződéstől elkülönített szerződések kerülnek aláírásra a Nemzeti Hatóságokkal, automatikusan az előbbi szerződés aláírása után.

A szerződéskötést követően, a partnereknek folyamatosan eleget kell tenniük a tájékoztatásra, valamint a jelentésekre, a költségek igazolására és kifizetésekre vonatkozó követelményeknek és kötelezettségeknek.

További információk: a program fő információs bázisa a www.huro-cbc.eu honlap, ahol az operatív programról valamint a pályázati kiírásokról és a program megvalósításáról találhat bővebb tájékoztatást.

 

Méhkerék Község Önkormányzatának a Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Románia 2007-2013 keretein belül finanszírozott projektjei

 

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein belül Méhkerék és Madarász két projektet nyert.

A projekt neve: Határon átnyúló munkaerő mobilitás koordinálása Mădăras és Méhkerék községekben

A projekt regisztrációs száma: HURO/1001/305/2.3.2

Akronim: Workforce CBC

Projekt vezetője: Mădăras község

Projekt partner: Méhkerék

A projekt a 2012 március és 2013 február közötti időszakra vonatkozik és szakképzést nyújtó kurzusokat kínál a Mădăras és Méhkerék községekben élő munkanélkülieknek, valamint a két község számára egy közös weboldal és hírlap létrehozását segíti elő. A projekt jóváhagyott költségvetése 109.320,00 EUR. Méhkerék község jóváhagyott költségvetése 64.400,00 EUR, amelyből az önrész 3.220,00 EUR.

 

A Workforce különböző tréningek és kurzusok megszervezésére ad lehetőséget.

A projekt célja az, hogy a munkanélküliséget csökkentse az által, hogy kurzusokat biztosít. Ennek eredménye az, hogy az emberek olyan szakmákat sajátíthatnak el, amiből megtudnak élni és ezáltal csökken az önkormányzat költsége a szociális segéllyel együtt. A képzések heti több alkalommal folynak a helyi könyvtárban és az iskola egyik termében.

2013. január 7-e óta a Lingva Nyelvstúdió megbízásával angol és román oktatást folyik 12-12 fő részvételével. A nyelvismeret egész életünk során különböző előnyökhöz juttat minket. Az olyan Méhkeréki lakosok számára, akiknek az anyanyelve magyar de itt élnek, fontos volt a román nyelv magasabb szintű elsajátítása.

A szakképesítést nyújtó képzésekről az erre speciálódott intézmények gondoskodnak. Az egyik ilyen képzés a hidegburkoló, amit a Harruckern János Közoktatási Intézmény biztosít a résztvevők számára. A képzés 2012. december 30-án indult 12 fő részvételével. A második szakképzést biztosító programunk, amit szintén a Harrucken János Közoktatási Intézmény biztosít, az élelmiszer- és vegyi áru eladó képzés, ami 2013. március 1-vel indul, ahová ismét 12 fő-t várunk. Szakképzésben részt vevők az Önkormányzat és a helyi vállalkozók együttműködésének köszönhetően helyben vesznek részt gyakorlati képzésen.

A program honlapja ezen a linken érhető el.

 

 

 

 

 

A projekt neve: Geotermikus erőforrások határon átnyúló tartós felhasználása Mădăras és Méhkerék községekben

A projekt regisztrációis száma: HURO/1001/287/1.3.4.

Akronim: Geotherm

Projekt vezetője: Mădăras község

Projekt partner: Méhkerék község

A Geotherm projekt általános célja az életszínvonal növeléséhez való hozzájárulás Mădăras és Méhkerék községekben, specifikusabb célja pedig tereptanulmányok kidolgozása a jövőt illető beruházások számára.

A projekt a 2012 március és 2013 február közötti időszakbanban kerül kivitelezésre és feltételezi három tereptanulmány megvalósítását, amelyek előkészítik a terepet olyan későbbi beruházások számára, melyek a határ mindkét oldalán található hőforrások energiáját fogják feldolgozni a környezetszennyezés visszaszorításának céljából. A projekt jóváhagyott költségvetése 84.210,00 EUR. Méhkerék község jóváhagyott költségvetése 39.600,00 EUR, amelyből az önrész 1.980,00 EUR.

 

 


Mezőgazdasági üzletközpont Ciumeghiu-Méhkerék
HURO/0802/147_AF/01
ABC RO-HU

A Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Románia 2007-2013 célja olyan határmenti kezdeményezések támogatása, amelyek valódi együttműködésen alapulnak és a határ mindkét oldalán élő közösségek számára előnyökkel járnak, az operatív program célkitűzéseivel összhangban.
A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 85 % mértékben finanszírozza, ami kiegészül a Magyarország által biztosított hazai társfinanszírozással, ennek mértéke 10 %. Ennek köszönhetően a magyarországi partnerekre 5% önerő hárul. A pályázati összeg elszámolása euróban történik, minden esetben a partneri jelentési beszámolási időszak utolsó havában érvényes Európai Bizottság által meghatározott havi átlagárfolyam (inforeuro) szerint. A pályázat zárása 2013. február 28., a záró ppj benyújtásának időpontja 2013. március 28.
A pályázat benyújtására vonatkozó előkészítő munkálatok 2008. decemberében indultak el. A projekt-koncepció beadására 2009. februárjában, a teljes pályázat beadására 2010. évben került sor. A projekt megvalósítása során vezető partner a romániai Ciumeghiu község, társpartner Méhkerék Község Önkormányzata. A pályázat pozitív elbírálására vonatkozó döntést 2010. év végén kapta meg a vezető partner, aki 2011. augusztus 9-én írta alá a finanszírozási főszerződést. A VÁTI Nonprofit Kft és Méhkerék Község Önkormányzata közötti hazai társfinanszírozási szerződés aláírására 2012. január 29-én került sor.
A projekt átfogó célja a Bihar-Békés Megyei üzleti határmenti mezőgazdasági kapcsolatok fellendítése. Ennek keretein belül cél a mezőgazdasági befektetések támogatási struktúrájának létrehozása mindkét településen egy-egy üzletközpont kialakításával; a jogi személyek részére ingyenes szolgáltatások nyújtása, a cégek közötti együttműködés fejlesztése, fenntartása. Fontos cél a versenyképesség növelése képzés és informálás valamint közös tevékenységek által.
A projekt keretében belül építési beruházás keretében az  Önkormányzat tulajdonát képező épület teljes felújítása révén valósul meg a mezőgazdasági üzletközpont helyiségének kialakítása, az eszközbeszerzés révén pedig teljes felszereltséggel való ellátása.

A projekt közös honlapja ezen a linken, a méhkeréki saját honlap ezen a linken érhető el.

 

A projekt megvalósítási költségei Méhkerék Község Önkormányzata vonatkozásában (TSZ szerint)

Költségek finanszírozási forrás szerint

%.os mérték

Euróban kifejezett összeg

közösségi támogatás

85%

169347,23

kormányzati társfinanszírozás

10%

19923,11

önerő

5%

9961,7

elszámolható költségek összesen

100%

199232,04

 

Rezultate concrete, beneficii, noutati

 Rezultatele concrete, beneficiile pentru parteneri si grupurile tinta precum si noutatile sunt prezentate mai jos:

- Studiu de fezabilitate comun, 3 rapoarte de progres, un raport final.

- Crearea unei pagini web comune, permanent actualizat de către Responsabilii de informare ai ABC-urilor.

- Creşterea nivelului de cooperare transfrontalieră în domeniul afacerilor în dezvoltare rurală.

- Creşterea numărului de instrumente de marketing şi informare de cooperare transfrontalieră în domeniul afacerilor în dezvoltare rurală.

- Creşterea numǎrului de initiaţive de afaceri în agriculturǎ.

- Reabilitarea, modernizarea şi amenajarea a douǎ clădiri  ce vor servi ca Centre de Afaceri în Agriculturǎ transfrontaliere, unul  în Ciumeghiu  (România) şi altul în Mehkerek (Ungaria);

Suprafaţa renovată:

 - 658,15 mp în Ciumeghiu;

-  306,85 mp în Mehkerek;

- Dotare birouri, 2 sǎli de conferinţǎ, 2 sǎli de expoziţii.

- Crearea a 4 locuri de muncă 2 în România şi 2 în Ungaria, 2 echipe de administrare formate din responsabil servicii ABC şi Administrator pentru fiecare ABC în parte.

- Ȋn total 20 persoane juridice (asociţii familiale, PFA, ONG uri, microintreprinderi), din care 16 în România şi 4 în Ungaria, (20% reprezintǎ tineri sub 27 de ani), sunt beneficiarii infrastructurii gratuite pentru un an, cu scopul de a-şi putea dezvolta şi diversifica activitatea, în plus ei vor suporta numai costurile de întreţinere (curent, apǎ, cǎldurǎ).

- 40 participanţi la cursuri de antreprenoriat în agriculturǎ organizate, 58 persoane juridice participanţi la cursuri şi la expoziţii tematice, 50 de participanţi  la Forumul cooperǎrii.

- Organizarea de Expoziţii tematice ale producătorilor agricoli din Bekes şi Bihor, atât în Ciumeghiu cât şi în Mehkerek.

- Realizarea unei baze de date referitoare la producătorii agricoli şi desfacere şi a unui plan transfrontalier de dezvoltare ruralǎ.

- Organizarea  unui Forum comun de cooperare.

 

 

 

 

 

 

 

Szociális Földprogram Méhkeréken 2011. évben

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kihirdetett Szociális Földprogram legnagyobb nyertese Méhkerék volt 2011-ben. Békés megye legmagasabb összegű támogatását kapta meg a község, összesen 2.800.000. Ft.-ot. A program megvalósításában 13 fő közfoglalkoztatott személy vett részt.

Szabadföldi zöldségtermesztést folytattunk, mely során hónapos retket, fejes káposztát, zöldborsót, zöldbabot és vöröshagymát termesztettünk. A zöldségeket 3 belterületi, önkormányzati tulajdonú udvaron termeltük. A vetésszerkezet kialakításakor arra törekedtünk, hogy a lehető legjobban használjuk ki az adott területeket, így egy-egy kertben 2 növénykultúrát egymás után termesztettünk. Ezzel a módszerrel többféle és nagyobb mennyiségű termést tudtunk betakarítani. A zöldségek egy része, a támogatási szerződésben foglaltak alapján, természetbeni juttatás formájában szétosztásra került a szociálisan rászoruló családok között. A termés nagyobb részét a helyi napközi otthonos konyha használta fel, közétkeztetés céljára. Az így megtakarított közvettet bevétel jó alapot nyújt ahhoz, hogy a következő évben is folytassuk a növénytermesztés eme formáját.

A támogatási összegből eszközöket, anyagokat és a legnagyobb értékben egy tehergépkocsit vásárolt a község. Ezek a megszerzett anyagi javak segítenek abban, hogy a jövőben is elinduljon a földprogram.

 

 

 

 

Méhkerék térségi szerepének erősítése az alapfokú közoktatási intézmények komplex fejlesztésével, DAOP.-4.2.1/2/2F-2008-0020 kódjelú pályázat építési közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása és dokumentációja

 

 

 

 

 A kerékpáros közlekedést segítő projekt Méhkerék Községben

 

Méhkerék Község Önkormányzata a KEOP-6.2.0/A/09-2011-0006 jelű pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával egy 100 férőhelyes kerékpár tároló kialakítását valósította meg a Kétnyelvű Általános Iskola területén, valamint az öltözők és a vizes blokkok is megújultak. A projekt célja, hogy elősegítse a kerékpáros közlekedést, valamint népszerűsítse azt, ezáltal a fenntartható életmódot, a fenntartható közlekedést és a környezetvédelmet. A projekt fontos része a település környezettudatos személet-változásának. A beruházás során kialakított kerékpár tároló lehetőséget teremt, hogy a tanulók és dolgozók környezettudatos közlekedését elősegítse és a szemléletüket ez irányba befolyásolja. A kialakított kerékpár tároló mind lopás-, mind pedig időjárás-védett.

Az önkormányzat felmérte, hogy napjainkban mennyire fontos, hogy a kör­nye­zet­tudatosságot szem előtt tartva alakítsa maga körül a környezetét, ennek meg­felelően kívánja  a község lakóinak szemléletét is formálni.

A kerékpárral iskolába érkezők számára idáig megoldatlan volt a kerékpáros biz­ton­ságos és az időjárási viszontagságoktól védett elhelyezése. Az újonnan kia­la­kí­tott kerékpár tároló rozsdamentes anyagból készült kerékpártámaszaihoz összesen száz ke­rék­párt lehet rögzíteni. A kerékpártároló alja térburkolattal rendelkezik, ezért sár­mentes. A tároló fedett, így védi a kerékpárokat a csapadéktól is.

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Méhkerék Község Önkormányzata, 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Energia Központ Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. A/6.

www.nfu.hu

www.energiakozpont.hu

 

 

 

 

 

 

 

Közösségi közlekedés fejlesztése Kötegyán-Újszalonta-Méhkerék Községekben


Projekt azonosítószáma:  DAOP-3.2.1/B-09-2010-0004

Méhkerék, Kötegyán, Újszalonta Községek Önkormányzata konzorciumi megállapodás formájában, az ÚMFT Dél- Alföldi Operatív Program keretén belül „Közösségi közlekedés fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségben” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatával 96 759 875.- Ft összegű támogatást nyert 95%-os támogatási intenzitással.

A felújítás előtti buszöblök és buszforduló alkalmatlan volt a biztonságos, baleset- és akadálymentes, európai színvonalú közösségi közlekedés biztosítására. A meglévő buszöblök nem feleltek meg az előírt szabványoknak, burkolatuk rossz minőségű volt. Sok esetben teljes egészében hiányzott a kiépített buszöböl, buszváró peron. A buszmegállók, négy kivételével nem rendelkeztek utas váró fülkével/épülettel, így nem lehet biztosítani a kulturáltabb várakozási lehetőséget.

A projekt közvetlen célcsoportját Kötegyán, Méhkerék, Újszalonta községek lakossága jelenti. Az elsőszámú haszonélvezői közé tartoznak még a településeket tömegközlekedéssel megközelítők, valamint azokon áthaladók. A fejlesztésekkel a magasabb fokú és balesetmentes utas kiszolgálás is meg lett alapozva.

Tágabb értelemben a projekt célcsoportját adják a Körös Volán Zrt. munkatársai is, hiszen a fejlesztés megvalósulása munkájuk biztonságos, balesetmentes, hatékony elvégzéséhez nagyban hozzájárul.

A projekt keretében Kötegyán község területén 9, Méhkerék 8, illetve Újszalontán 3 buszmegálló korszerűsítését, akadálymentesítését, valamint Kötegyánon egy buszforduló kiépítését, Újszalontán pedig egy buszfordulónak történt meg a felújítása.


Közreműködő szervezet:
DARFÜ Nonprofit Kft.
Cím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 29.
E-mail: info@darfu.hu
www.darfu.hu


Kapcsolat:
Méhkerék Község Önkormányzata
5726 Méhkerék, Kossuth u. 80. sz.
Tel.: +36 66/277-760
E-mail:  mehkerek@freemail.hu
www.mehkerek.hu

 

   Közösségi közlekedés fejlesztése Kötegyán – Újszalonta - Méhkerék községekben

 

A pályázat azonosító száma: DAOP-3.2.1/B-09-2010-0004

Pályázat pénzügyi elszámolása a közreműködő szervezettel (DARFÜ) megkezdődött.
A projekt elszámolható költsége: 101.852.500. Ft.

A támogatás mértéke: 96.759.875. Ft.
A projekt fizikai megvalósulása 2011. december hónapban befejeződött.
A közreműködő szervezettel történő elszámolás során eddig kifizetésre kerültek az alábbi összegek:
2012. március 12.-én:     60.040.055 Ft.
         március 19.-én:     16.010.000 Ft.
                                       7.259.334 Ft.
                                       1.814.833 Ft.
         március 26.-án:      2.514.200 Ft.

A pályázat teljes elszámolása várhatóan 2012. június hó végéig befejeződik.

Dr. Tóth Albert
Kötegyán-Újszalonta Községek körjegyzője

 

 

 

 

 

 

„A gyermekek természetes intelligenciájára ható komplex, digitális és interaktív eszközökön alapuló fejlesztés Méhkerék Község Önkormányzatának Kétnyelvű Általános Iskolájában”

A projekt azonosítószáma:  TIOP-1.1.1-07/1-2008-0379

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az úgynevezett „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál.

Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek fejlesztését, és egy lényegileg más tanulói kultúra kialakítását eredményezi, hanem az Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT) támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelenti, részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve az óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetencia alapú oktatás előterjesztésének, biztosítva a területi különbségek mérséklését és kiegyenlítését.

A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciainak fejlesztéséhez szükséges, egyéni hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése. Ennek érdekében megtörténik a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítással párhuzamosan.

 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2007. évben a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címen TIOP pályázatot írt ki.

Méhkerék Község Önkormányzata az ÚMFT TIOP keretén belül „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” címmel benyújtott pályázatán 9.083.610.- Ft összegű Európai uniós támogatásban részesült. A projekt célja a gyermekek természetes intelligenciájára ható komplex, digitális és interaktív eszközön alapuló fejlesztés az Önkormányzat Kétnyelvű Általános Iskolájában.

A Támogatási Szerződés 2010.10.21-én került aláírásra.

A projekt során az alábbi irodai, igazgatási berendezések, és felszerelések kerültek beszerzésre a Stiefel Eurocart Kft közreműködésével:

-17 db korszerű asztali számítógépet tartalmazó iskolai pc csomag,

-5 db interaktív tábla, illetve ehhez kapcsolódó projektor és notebook,

-1 db alkalmazás szerver csomag és 1 db WIFI csomag

-speciális igényeket kielégítő eszközök a nagyothalló és mozgássérült tanulók részére.

Az eszközök használatához szükséges felhasználói képzést szintén a Stiefel Eurocart Kft munkatársai biztosították.

A projekt megvalósulásával Méhkerék Község Kétnyelvű Általános Iskolájában a XXI. századnak megfelelő, informatikai alapon működő oktatás fog megvalósulni, fejlődik a tanulók innovatív szemléletmódja, ennek révén hatékonyan, kreatívan de kritikusan értékelik a megszerzett információkat.

Kedvezményezett neve:

Méhkerék Község Önkormányzata

5726 Méhkerék, Kossuth u. 80. sz.

Tel.: +36 66/277-760

E-mail:    mehkerek@freemail.hu

www.mehkerek.hu

Támogató szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. sz.

Közreműködő Szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1134. Budapest, Váci út 45. sz. „C” épület

Tel.: +36 1/273-4250

E-mail: eutamogatas@esza.hu         

www.esza.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

www.nfu.hu

www.esza.hu

 

 

 

 

Egészségügyi alapellátás fejlesztése a kistérségben-Méhkerék (fogorvosi rendelő-védőnői szolgálat)

A projekt azonosítószáma:  DAOP-4.1.1/C-09-2010-0002

Méhkerék Község Önkormányzata, a Dél- Alföldi Operatív Program keretén belül „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap- járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” című pályázatán 39.575.803 Ft uniós támogatásban részesült, amelynek célja az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kistérségben.

 A fogorvosi-és védőnői rendelőt magába foglaló épület a hatvanas években épült, és a 2001-es a fogorvosi váróterem felújítását kivéve semmilyen nemű felújítást, átalakítást nem hajtottak végre rajta. A rendelő régi állapotában nem volt alkalmas sem a mozgásukban korlátozott, sem más fogyatékossági csoportok fogadására. Továbbá sem a fogorvosi-, sem a védőnői rendelőeszköz felszereltsége nem felelt meg a mai elvárásoknak és előírásoknak.

A projekt keretén belül az egészségügyi alapellátó intézmény komfortossá és költség- hatékonnyá tétele mellett sor került 6 db fogorvosi-, 10 db védőnői eszköz, 8 db fogorvosi-, 17 db védőnői bútor, és 1-1 db irodai PC munkaállomás beszerzésére.

A Támogatási Szerződés 2010.08.03-án került aláírásra, az intézmény átadása 2011.11.30.-án történt meg.

A projekt megvalósulásával Méhkerék Község településén egy mai kornak megfelelő egészségügyi alapellátó intézmény működik.

Kedvezményezett neve:

Méhkerék Község Önkormányzata

5726 Méhkerék, Kossuth u. 80. sz.

Tel.: +36 66/277-760

E-mail:    mehkerek@freemail.hu

www.mehkerek.hu

Támogató szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. sz.

Közreműködő Szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Békéscsabai Területi Iroda
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Tel.: +36 66/520-250
Fax: +36 66/520-253                                            

Email: vati@vati.hu

www.vati.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

www.nfu.hu

 

 

 

 

Mi a LEADER?leader.JPG

LEADER = Liaison Entre Action de Développement de l‘Economie Rurale – Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében.

A LEADER az EU vidéki közösségek életminőségének és gazdasági jólétének javítását célzó programja. A LEADER az EU strukturális alapja által finanszírozott négy kezdeményezés egyike, mely segítségével a vidéki uniós polgárok saját régiójuk hosszú távú növekedési lehetőségeit tudják kihasználni. A LEADER program a helyi szinten működő aktív társulások, együttműködések által kialakított és végrehajtott integrált terveket támogatja.

A program célja, hogy segítse és támogassa a helyieket abban, hogy a környezetükben rejlő lehetőségeket felfedezzék, és azokat fenntartható módon kihasználják. A program keretein belül integrált, magas színvonalú, eredeti vidékfejlesztési stratégiák születnek a következő területeken:

- a természet és kulturális örökség védelme, ezen adottságok gazdagítása;

- a helyi gazdaság megerősítése munkahelyteremtés céljából;

- a közösségek önszerveződő képességeinek javítása;

- az együttműködés ösztönzése.

Mi a LEADER lényege?

A legfontosabb kulcsszó, hogy alulról jövő kezdeményezéseket támogat a program. Ennek az az előnye, hogy a projektek a helyi lakosok tudásán és helyismeretén alapulnak, ebből következően az ő igényeiknek és a táj adottságainak megfelelő ötletek valósulhatnak meg.

A másik fontos kulcsszó az összefogás. A LEADER a kistérségben élő emberek kreativitására, leleményességére, ötletességére alapoz, és ösztönzi a helyi civil szervezetek, intézmények valamint vállalkozások összefogását és együttes munkájukat a térség fejlesztése érdekében.

A 2007-2013-ig tartó időszakban meghirdetett támogatási jogcímek:

1.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások;

2.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások;

3.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások;

4.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások;

Kik vehetnek részt a programban?

1.) Falumegújítás és falufejlesztés

A támogatás célja: A településkép, a vidéki lakókörnyezet és közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Ki lehet ügyfél?

— nonprofit szervezet

— egyházi jogi személy,

— települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás

2.) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Ki lehet ügyfél?

— természetes személy

— mikro-, kis-, és középvállalkozás (gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó)

Támogatás vehető igénybe:

—    építési beruházásokra;

—    műszaki-technológiai fejlesztésre;

—    kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre;

—    minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer bevezetésére.

Egy támogatási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatás mértéke:

— hátrányos helyzetű terület esetén: 65%

— egyéb területen: 60 %

Nem támogatható az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget el nem érő támogatási kérelem.

3.) Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Ki lehet ügyfél?

— természetes személy,

— mikro-, kis- és középvállalkozás,

— nonprofit szervezet,

— egyházi jogi személy,

— települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás

A támogatás tárgya 1.

a.) falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése, kivéve a kereskedelmi szálláshelyeket

b.) a vidéki térségekben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egységek bővítése, korszerűsítése,

c.) szálláshelyhez nem feltétlenül kötött – a vidéki települések természeti erőforrásaira, mezőgazdasági, erdő-, vad- és halgazdálkodási adottságaira, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségére, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre, mint vonzerőre épülő – minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és marketingje, a foglalkoztatást előmozdító fejlesztése az alábbi területeken

A támogatás tárgya 2.

a) alkalmi falusi, agroturisztikai szolgáltatások,

b) ökoturisztikai szolgáltatások,

c) lovas turisztikai szolgáltatások,

d) vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,

e) erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások,

f) horgász turisztikai szolgáltatások,

g) borturisztikai szolgáltatások,

h) kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,

i) vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,

j) a c)-i) pontokban meghatározott szolgáltatásokhoz kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások.

Támogatás mértéke: 

— Természetes személy, mikro-, kis-, és középvállalkozás esetén:

- az összes elszámolható kiadás 65%-a, amennyiben a fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg

- az összes elszámolható kiadás 60%-a, amennyiben egyéb területen valósul meg

— Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, non-profit szervezet esetén:

- az összes elszámolható kiadás 100%-a, amennyiben a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető

- az összes elszámolható kiadás 65%-a, amennyiben a beruházás nem közhasznú tevékenységének ellátásához köthető és a beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg

- az összes elszámolható kiadás 60%-a, amennyiben a beruházás az ügyfél nem közhasznú tevékenységének ellátásához köthető és a fejlesztés egyéb területen valósul meg.

4.) Vidéki örökség megőrzése

Ki lehet ügyfél?

— nonprofit szervezet

— egyházi jogi személy,

— települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás.

A támogatás tárgya:

Helyi vagy országos védelem alatt álló építmények (1. célterület)

— külső felújítására;

— építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett épület vagy épületrész belső felújítására, korszerűsítésére;

— építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén, az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására;

— építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására;

— kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére, létrehozására, felújítására;

— kapcsolódó kerítésének kialakításra, felújítására.

— a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására (2. célterület).

— természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására;

— természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára;

— az 1. és 2. célterület alapján megvalósított fejlesztéssel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására (3. célterület).

— tanösvény, tematikus út, túraútvonalak kialakítására;

— tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről;

— helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére.

A támogatás mértéke: A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a.

Kivétel: Amennyiben az épület tulajdonosa természetes személy, a jogcímrendelet 4.§ (4) bekezdéstől eltérően az épületet érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70 %-a. Az ügyfélen kívül az egyéb jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában lévő épületeken végrehajtott fejlesztés nem támogatható.

Elérhetőség: Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület

A munkaszervezet címe: 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17.; Tel./Fax:06/66/477-070

A munkaszervezet vezetője: Szívós László; Tel: 06-20/480-9929

E-mail: korossarret@invitel.huszivos.laszlo@koros-sarret.eu

Kapcsolódó linkek:

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 17/2011. (III. 2.) számú közleménye

http://www.koros-sarret.eu/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=122:az-umvp-iranyito-hatosaganak-172011-iii-2-szamu-koezlem enye&catid=1:friss-hirek&Itemid=65

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 8/2011 (II.8.) sz. közleménye a 122/2009(IX.17.) FVM rendelet keretében benyújtott pályázatok minimum pontszámairól

http://www.kormany.hu./download/1/7a/10000/8_2011_umvp_ih.pdf#%21Docu mentBrowse

http://www.koros-sarret.eu/images/stories/pdf/LEADER_celteruletek_for raskerete.pdf

http://www.koros-sarret.eu/images/stories/pdf/LEADER_palyzati_eredmen yek.pdf2012.01.07 12:50-től a látogatók száma: 100142Keresés az oldalon: